Green Edu

Cải thiện nguồn nhân lực trong nông nghiệp

Chi tiết công ty

Green Edu là một doanh nghiệp xã hội với sứ mệnh cải thiện hệ sinh thái khởi nghiệp và nguồn nhân lực trong nông nghiệp định hướng theo chuỗi giá trị và thị trường ; với tầm nhìn đến năm 2040, nông nghiệp nông thôn Việt Nam sẽ phồn thịnh.

Sứ mệnh:

Cải thiện hệ sinh thái khởi nghiệp và nguồn nhân lực trong nông nghiệp định hướng theo chuỗi giá trị và thị trường.

Thực trạng:

Ngành Nông nghiệp hiện nay của Việt Nam có nhiều hạn chế: Quy mô sản xuất của hộ nông dân nhỏ; kết cấu hạ tầng yếu kém, trình độ áp dụng các tiến bộ kỹ thuật thấp; chuỗi liên kết, chuỗi cung ứng nông nghiệp chưa hình thành; chất lượng nguồn nhân lực thấp…

4 Việc làm đang mở

Talent Acquisition Officer

  • Nhân sự
  • Hồ Chí Minh Hồ Chí Minh Hồ Chí Minh Hồ Chí Minh
  • cách đây 4 tuần

Finance and Operations Manager

Marketing & Project Intern