GreenJob

BCG

  • Đóng vai trò quan trọng trong sự phát triển của chủ đề C&S thông qua thực hiện trường hợp, phát triển khách hàng và sở hữu trí tuệ & tạo sản phẩm
  • Thực hiện hoặc cung cấp kiến thức chuyên môn và hỗ trợ cho các dự án C&S cho các khách hàng quan trọng của chúng tôi ở Đông Nam Á, Châu Á Thái Bình Dương và toàn cầu
  • Mong muốn xây dựng và truyền bá kiến thức chuyên môn về C&S trong BCG và đóng vai trò là trung tâm C&S để công ty phát triển các kỹ thuật mới và/hoặc nắm bắt các ý tưởng mới cũng như kinh nghiệm làm việc theo trường hợp
  • Có khả năng đóng góp cho các ấn phẩm lĩnh vực thực hành của BCG cũng như cách tiếp cận C&S và bộ công cụ, điểm chuẩn, mẫu, quy trình, bao gồm trách nhiệm quản lý và phát triển hợp tác bên thứ 3
  • Làm việc cùng với BCG và các nhóm dự án của khách hàng, mang lại chuyên môn cho nhóm và cho khách hàng tại chỗ
  • Tích cực hỗ trợ các nỗ lực phát triển kinh doanh của chúng tôi: các cuộc họp khách hàng, hội nghị ngành
  • Cung cấp cố vấn và hỗ trợ cho các chuyên gia tư vấn để đảm bảo sự phát triển cá nhân liên tục

Tải ngay app GreenJob
Trải nghiệm nhiều hơn nữa

Hỗ trợ các phiên bản từ Android 4.4 và IOS 10.0 trở lên