GreenJob

GE Renewable Energy

  • Ứng tuyển qua LinkedIn
  • Hỗ trợ công việc hàng ngày
  • Hỗ trợ nhân viên hoàn thành công việc đúng thời hạn
  • Theo dõi công việc để đảm bảo tất cả các quy trình/hướng dẫn công việc được áp dụng là chính xác
  • Chạy báo cáo KPI theo yêu cầu
  • Kiểm soát tài liệu theo yêu cầu của chức năng
  • Các nhiệm vụ khác do Người quản lý giao
  • Thông tin chi tiết sẽ trao đổi thêm khi phỏng vấn

Tải ngay app GreenJob
Trải nghiệm nhiều hơn nữa

Hỗ trợ các phiên bản từ Android 4.4 và IOS 10.0 trở lên