GreenJob

GreenYellow Asia

 • Ứng tuyển qua LinkedIn
 • Quản lý và giám sát chương trình EAC của GreenYellow dành cho khách hàng của mình, bao gồm cả việc theo dõi và báo cáo về hoạt động mua và bán EAC.
 • Đảm bảo tuân thủ các quy định và tiêu chuẩn có liên quan, chẳng hạn như nhưng không giới hạn ở Tiêu chuẩn I-REC.
 • Làm việc với các bên liên quan bên trong và bên ngoài để thúc đẩy các mục tiêu năng lượng tái tạo và chương trình EAC của khách hàng GreenYellow.
 • Phát triển và duy trì mối quan hệ với những người tham gia thị trường EAC, bao gồm các nhà môi giới và các bên trung gian khác.
 • Theo dõi và phân tích xu hướng và giá cả thị trường EAC, đồng thời cung cấp thông tin cập nhật và đề xuất thường xuyên cho quản lý cấp cao.
 • Phối hợp với các bộ phận khác trong GreenYellow, chẳng hạn như Phòng Phát triển Kinh doanh cho hoạt động thương mại, O&M và Kế toán để đăng ký dự án để đảm bảo sự phù hợp với các mục tiêu và chiến lược tổng thể.
 • Quản lý danh mục EAC của tổ chức, bao gồm xác định và đánh giá các cơ hội EAC mới.
 • Phát triển và thực hiện các chiến lược để giảm thiểu chi phí giao dịch EAC và tối đa hóa doanh thu.
 • Quản lý quy trình chứng nhận EAC, bao gồm làm việc với các tổ chức chứng nhận bên thứ ba (ví dụ: GCC ở Việt Nam) và duy trì hồ sơ chính xác.
 • Chuẩn bị và trình bày các báo cáo về các chương trình và hoạt động EAC cho quản lý cấp cao và các bên liên quan khác.

Tải ngay app GreenJob
Trải nghiệm nhiều hơn nữa

Hỗ trợ các phiên bản từ Android 4.4 và IOS 10.0 trở lên