GreenJob

On Hồ Chí Minh

  • Góp phần vận hành chiến lược bền vững và hướng dẫn tìm nguồn cung ứng có trách nhiệm với sự cộng tác của các nhà cung cấp của chúng tôi ở Châu Á.
  • Phát triển và lãnh đạo các chương trình bền vững quan trọng (bao gồm đào tạo cho các nhà cung cấp) liên quan đến năng lượng tái tạo và hiệu quả năng lượng, quản lý vật liệu, chất thải, nước và hóa chất.
  • Đồng xây dựng và triển khai các chương trình môi trường, sức khỏe và an toàn (EHS)
  • Xây dựng và đào tạo về các chủ đề bền vững trong nội bộ ON và với các nhà cung cấp.
  • Theo dõi và truyền đạt việc thực hiện các chương trình bền vững quan trọng giữa các bên liên quan ở tất cả các cấp.

Tải ngay app GreenJob
Trải nghiệm nhiều hơn nữa

Hỗ trợ các phiên bản từ Android 4.4 và IOS 10.0 trở lên